bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Athena Pallas Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Athena Pallas Village - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

379лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1692лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
967лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1306лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро

Athena Pallas Village е един от най-популярните хотели на Ситония сред българските туристи. Хотелът е с много голяма озеленена и поддържана територия. Athena Pallas Village е подходящ за семейна почивка и за хора, които търсят спокойствие и не държат на пясъчна плажна ивица. Хотелът работи целогодишно, което го прави идеално място дори за посрещане на Нова Година.

Местоположение на Athena Pallas Village, Халкидики

Athena Pallas Village се намира на самия бряг на морето в изключително живописна зелена част на Ситония, в близост до защитена местност, до която се стига по красивия път по западното крайбрежие на полуострова. Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100-на метра от хотела, през странична улица с подлез.

Удобства в Athena Pallas Village

Този апартхотел със СПА център предлага също детски басейн и тенис кортове. Осигурени са бизнес услуги, сватбени услуги, съдействие при организирането на туристически обиколки, резервации на билети и обмяна на валута. Паркингът на място е безплатен.

Стаи и настаняване в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village предлага разнообразни възможности за настаняване, които могат да задоволят всяка една прищявка. Стандартните стаи са относително семпли и малки за хотел от категория 5*****, но мебелирани с много вкус и внимание. Стандартните стаи максимално могат да съберат двама възрастни и едно дете. Двойните стаи супериор са малко по-големи и могат да подслонят до трима възрастни. Фамилните стаи са предназначени за четиричленни семейства. За по-взискателните гости има отделни мини комплекси с мезонети със собствен басейн и паркинг към всеки един - там интериора е решен в дърво и камък, има камина в централното помещение, което ги прави фаворити за зимния сезон.

Хранене, ресторанти и барове в Athena Pallas Village

Голямо разнообразие от вкусове, специалнa скара и зрели сирена на свежи салати и вкусни макаронени изделия, всички измити с внимателно подбрани вина. И да не забравяме различни лакомства сладкарски от пекарната на Athena Pallas Village! Основният ресторант Doxato предлага богата закуска и вечеря на шведска маса. Регионални ястия се сервират в таверна Aegean Taste, която е с изглед към очарователната зона около басейна. В близост до басейна ще откриете и 3 снек-бара. Обслужването в основния ресторант е изключително добро.

Почивка и забавления в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village разполага с основен ресторант, таверна с гръцка и средиземноморска кухня, а-ла-карт ресторант, лоби бар, 6 снек бара (3 бара при басейна, бар на плажа, витамин бар, основен бар), открит плувен басейн, закрит плувен басейн, център за красота, лекарски кабинет, мини маркет, павилион за вестници, магазин за сувенири, бижутериен магазин, обменно бюро, химическо чистене и гладене, безжичен интернет достъп, зала за телевизионни игри, сейф на рецепция, безплатен паркинг. Освен стандартните компоненти за всяка хотелска инфраструктура тук има два параклиса, център с магазинчета, дори земеделски музей.

За децата

Детски басейн, детски кът.

Плаж

Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100на метра от хотела, през странична улица с подлез. Чадъри и шезлонги – платено.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1692лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1246лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1209лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1326лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1692лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1136лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1692лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1894лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1704лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1515лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
758лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1692лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2180лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1762лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4230лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1813лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1450лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2462лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
7785лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1209лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3583лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1726лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
967лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2900лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3447лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3021лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1901лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1590лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2954лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3867лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1450лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2175лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4230лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5474лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5449лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2212лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
725лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1209лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1523лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1066лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
609лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1692лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
725лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4568лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3384лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1692лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4924лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6290лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4403лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2835лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2524лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4834лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1371лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
914лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
457лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1450лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4230лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2900лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2417лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
967лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1934лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4568лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1692лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3040лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5885лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5045лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6538лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2417лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1219лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3447лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1934лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3263лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4568лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4230лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2900лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3626лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2417лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1209лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2610лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3626лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1209лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1450лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1450лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2900лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2943лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1557лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7785лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1246лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5885лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4204лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2073лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
9412лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3626лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1692лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2651лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
15953лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3867лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6043лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6526лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3384лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5801лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3626лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4834лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2417лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3916лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1692лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2417лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3021лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6893лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
9847лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2417лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3263лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1708лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3384лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2900лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3263лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3021лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1450лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
553лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
7548лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5449лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1557лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5994лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
11322лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1557лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2755лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3639лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5197лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3916лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6719лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5040лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
14771лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1209лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2900лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
967лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1378лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
758лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1398лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1692лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3384лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1958лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4230лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1692лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1958лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1934лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1303лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4230лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6893лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1692лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2417лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2417лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3021лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2900лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2417лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3384лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3021лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3384лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2900лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1209лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4230лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2417лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6768лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3384лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1692лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1450лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3867лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2610лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2284лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2417лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1934лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4230лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1692лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2900лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3384лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1450лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2417лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7179лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
242лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1303лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3384лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3916лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
27998лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6526лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3867лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4834лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4230лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
20739лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2900лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1934лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1209лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1934лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3916лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4834лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3867лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3384лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3626лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5438лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1209лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2417лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5221лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1305лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4568лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3263лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1934лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3867лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4568лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2417лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2284лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3021лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
967лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2284лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1692лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1762лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3583лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3263лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
745лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4425лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5197лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3939лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1418лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5101лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2180лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2180лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1557лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7006лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4982лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3114лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1868лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2803лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5885лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1868лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2180лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8806лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5294лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1557лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5449лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5045лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8408лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5045лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8408лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5885лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4982лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5885лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1246лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
9272лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3388лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2180лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4081лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5509лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5101лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3523лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4756лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3263лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2417лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3916лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3021лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1692лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
732лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1958лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4037лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1430лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1339лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
568лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
758лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
574лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1339лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2557лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2557лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2651лв
29.09-06.10
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1326лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4200лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5735лв
23.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5438лв
23.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3021лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1209лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3591лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2873лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3021лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3186лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3265лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6488лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4924лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2522лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1724лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5880лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5040лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3265лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2900лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
947лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
790лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1045лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Athena Pallas Village, Athena Pallas Village halkidiki, Athena Pallas Village sithonia, Athena Pallas Village sitonia, Athena Pallas Village elia nikitis, Athena Pallas Village greece, Athena Pallas Village гърция, Athena Pallas Village ситония, Athena Pallas Village елиа никити, Athena Pallas Village 2023, Athena Pallas Village цени, Athena Pallas Village мнения, Athena Pallas Village цени 2023, Athena Pallas Village лято 2023, Athena Pallas Village ранни записвания, Athena Pallas Village last minute, Athena Pallas Village hotel, Athena Pallas Village hotel halkidiki, Athena Pallas Village hotel sithonia, Athena Pallas Village hotel sitonia, Athena Pallas Village hotel elia nikitis, Athena Pallas Village hotel greece, Athena Pallas Village hotel гърция, Athena Pallas Village hotel ситония, Athena Pallas Village hotel елиа никити, Athena Pallas Village hotel 2023, Athena Pallas Village hotel цени, Athena Pallas Village hotel мнения, Athena Pallas Village hotel цени 2023, Athena Pallas Village hotel лято 2023, Athena Pallas Village hotel ранни записвания, Athena Pallas Village hotel last minute, атина палас вилидж, атина палас вилидж гърция, атина палас вилидж ситония, атина палас вилидж елиа никити, атина палас вилидж цени, атина палас вилидж мнения, атина палас вилидж цени 2023, атина палас вилидж лято 2023, атина палас вилидж ранни записвания, хотел атина палас вилидж, хотел атина палас вилидж гърция, хотел атина палас вилидж ситония, хотел атина палас вилидж елиа никити, хотел атина палас вилидж цени, хотел атина палас вилидж мнения, хотел атина палас вилидж цени 2023, хотел атина палас вилидж лято 2023, хотел атина палас вилидж ранни записвания