bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Athena Pallas Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Athena Pallas Village - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

1898лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
462лв
370лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2760лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
628лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро

Athena Pallas Village е един от най-популярните хотели на Ситония сред българските туристи. Хотелът е с много голяма озеленена и поддържана територия. Athena Pallas Village е подходящ за семейна почивка и за хора, които търсят спокойствие и не държат на пясъчна плажна ивица. Хотелът работи целогодишно, което го прави идеално място дори за посрещане на Нова Година.

Местоположение на Athena Pallas Village, Халкидики

Athena Pallas Village се намира на самия бряг на морето в изключително живописна зелена част на Ситония, в близост до защитена местност, до която се стига по красивия път по западното крайбрежие на полуострова. Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100-на метра от хотела, през странична улица с подлез.

Удобства в Athena Pallas Village

Този апартхотел със СПА център предлага също детски басейн и тенис кортове. Осигурени са бизнес услуги, сватбени услуги, съдействие при организирането на туристически обиколки, резервации на билети и обмяна на валута. Паркингът на място е безплатен.

Стаи и настаняване в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village предлага разнообразни възможности за настаняване, които могат да задоволят всяка една прищявка. Стандартните стаи са относително семпли и малки за хотел от категория 5*****, но мебелирани с много вкус и внимание. Стандартните стаи максимално могат да съберат двама възрастни и едно дете. Двойните стаи супериор са малко по-големи и могат да подслонят до трима възрастни. Фамилните стаи са предназначени за четиричленни семейства. За по-взискателните гости има отделни мини комплекси с мезонети със собствен басейн и паркинг към всеки един - там интериора е решен в дърво и камък, има камина в централното помещение, което ги прави фаворити за зимния сезон.

Хранене, ресторанти и барове в Athena Pallas Village

Голямо разнообразие от вкусове, специалнa скара и зрели сирена на свежи салати и вкусни макаронени изделия, всички измити с внимателно подбрани вина. И да не забравяме различни лакомства сладкарски от пекарната на Athena Pallas Village! Основният ресторант Doxato предлага богата закуска и вечеря на шведска маса. Регионални ястия се сервират в таверна Aegean Taste, която е с изглед към очарователната зона около басейна. В близост до басейна ще откриете и 3 снек-бара. Обслужването в основния ресторант е изключително добро.

Почивка и забавления в Athena Pallas Village

Athena Pallas Village разполага с основен ресторант, таверна с гръцка и средиземноморска кухня, а-ла-карт ресторант, лоби бар, 6 снек бара (3 бара при басейна, бар на плажа, витамин бар, основен бар), открит плувен басейн, закрит плувен басейн, център за красота, лекарски кабинет, мини маркет, павилион за вестници, магазин за сувенири, бижутериен магазин, обменно бюро, химическо чистене и гладене, безжичен интернет достъп, зала за телевизионни игри, сейф на рецепция, безплатен паркинг. Освен стандартните компоненти за всяка хотелска инфраструктура тук има два параклиса, център с магазинчета, дори земеделски музей.

За децата

Детски басейн, детски кът.

Плаж

Частният плаж към хотела, покрит със ситни камъчета, е на 100на метра от хотела, през странична улица с подлез. Чадъри и шезлонги – платено.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

463лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1430лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1380лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1208лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3595лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3476лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1079лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
308лв
247лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2625лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
986лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3210лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3405лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1331лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
771лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4622лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4132лв
13-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3367лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2760лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2464лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3253лв
19-25 Сеп
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1418лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3467лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4897лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1011лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4042лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3454лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1541лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1541лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
771лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4258лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
925лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
925лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2661лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3216лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2250лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
820лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2524лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1875лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5136лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1183лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3082лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4853лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1337лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2912лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
11306лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
968лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
814лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2613лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2760лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1541лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1863лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4145лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2366лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5323лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3082лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1079лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
771лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1971лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1577лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1079лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
925лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2760лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1800лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
469лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
234лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
586лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1380лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3595лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6163лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
986лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3082лв
7-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4622лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5547лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3595лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6213лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3467лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3595лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2066лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1448лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1097лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
900лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3118лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
11774лв
20.08-29.09
2 възрастни, 1 дете

40 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2024лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3355лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2485лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4419лв
22-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1584лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2661лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
771лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2760лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4288лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2366лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3943лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1233лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
154лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2366лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
925лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
462лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2464лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2366лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2760лв
29.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1233лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3450лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2957лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2760лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
493лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3450лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2957лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1079лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2661лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
771лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
925лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1079лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2760лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1079лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2464лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
968лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
931лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
857лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
820лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
820лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
351лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2100лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3000лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2025лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
820лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
937лв
1-9 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
555лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
278лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1736лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2083лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2430лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2083лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3673лв
15-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3673лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3319лв
15-25 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6639лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2397лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2863лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3253лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2169лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1898лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3454лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1626лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5855лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1355лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
616лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
462лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
18014лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1898лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1355лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2711лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1355лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2661лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1355лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2095лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1683лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1676лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1466лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1257лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1414лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1466лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1047лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
838лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
628лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1664лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1498лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
740лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1165лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
999лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
666лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
278лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Athena Pallas Village, Athena Pallas Village halkidiki, Athena Pallas Village sithonia, Athena Pallas Village sitonia, Athena Pallas Village elia nikitis, Athena Pallas Village greece, Athena Pallas Village гърция, Athena Pallas Village ситония, Athena Pallas Village елиа никити, Athena Pallas Village 2022, Athena Pallas Village цени, Athena Pallas Village мнения, Athena Pallas Village цени 2022, Athena Pallas Village лято 2022, Athena Pallas Village ранни записвания, Athena Pallas Village last minute, Athena Pallas Village hotel, Athena Pallas Village hotel halkidiki, Athena Pallas Village hotel sithonia, Athena Pallas Village hotel sitonia, Athena Pallas Village hotel elia nikitis, Athena Pallas Village hotel greece, Athena Pallas Village hotel гърция, Athena Pallas Village hotel ситония, Athena Pallas Village hotel елиа никити, Athena Pallas Village hotel 2022, Athena Pallas Village hotel цени, Athena Pallas Village hotel мнения, Athena Pallas Village hotel цени 2022, Athena Pallas Village hotel лято 2022, Athena Pallas Village hotel ранни записвания, Athena Pallas Village hotel last minute, атина палас вилидж, атина палас вилидж гърция, атина палас вилидж ситония, атина палас вилидж елиа никити, атина палас вилидж цени, атина палас вилидж мнения, атина палас вилидж цени 2022, атина палас вилидж лято 2022, атина палас вилидж ранни записвания, хотел атина палас вилидж, хотел атина палас вилидж гърция, хотел атина палас вилидж ситония, хотел атина палас вилидж елиа никити, хотел атина палас вилидж цени, хотел атина палас вилидж мнения, хотел атина палас вилидж цени 2022, хотел атина палас вилидж лято 2022, хотел атина палас вилидж ранни записвания

cache load